توزیع و پخش-شرکت های پخش و توزیع و فروش مویرگی شاهرگی هیبریدی و ...

آموزش مشاوره و اجرا در حوزه صنعت توزیع پخش و فروش گرم و سرد،فروش مویرگی شبکه ای هیبریدی و توسعه کانالهای بازاریابی و فروش، راه اندازی، استقرار، سیستم سازی، استانداردسازی،عارضه یابی و بهبود پخش فروش و توزیع

توزیع و پخش-شرکت های پخش و توزیع و فروش مویرگی شاهرگی هیبریدی و ...

آموزش مشاوره و اجرا در حوزه صنعت توزیع پخش و فروش گرم و سرد،فروش مویرگی شبکه ای هیبریدی و توسعه کانالهای بازاریابی و فروش، راه اندازی، استقرار، سیستم سازی، استانداردسازی،عارضه یابی و بهبود پخش فروش و توزیع

توزیع و پخش-شرکت های پخش و توزیع و فروش مویرگی شاهرگی هیبریدی و ...

اجرای سیستم های توزیع و پخش مویرگی، راه اندازی و استقرار سیستم ها و برنامه های توزیع و فروش مویرگی، آموزش توزیع و پخش مویرگی، آموزش ویزیتورها و پرسنل پخش و توزیع، ارایه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود عملکرد شرکت های پخش و توزیع، دوره های تربیت ویزیتور، عارضه یابی و استانداردسازی، سیستم سازی، تحلیل و استقرار KPI و مهندسی فروش

استاد علی خویه
مدرس دانشگاه،
دارای بیش از ۱۸سال تجربه اجرایی و حرفه ای از فروشندگی و ویزیتوری تا مدیریت
مولف و مترجم اولین کتاب حوزه پخش و توزیع کشور
مولف و مترجم ۱۲ کتاب مرجع، کاربردی و تخصصی
عضو انجمن های ملی و بین المللی، مجری و مشاور بیش از ۲۰۰ پروژه مختلف در سراسر کشور،
دارای سابقه بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفرساعت دوره و کارگاه های آموزشی و کاربردی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی
دارای سابقه همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی،
مشاور ارشد مدیران عامل مطرح و برندهای معتبر و شرکت ها و سازمان های ملی و بین المللی
ارایه دهنده بیش از ۱۰۰ ها عنوان مقاله تخصصی
سخنران بیش از صدها سمینار مختلف و سخنران برتر ده ها سمینار
مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما،
عضو هیات تحریریه نشریات مختلف
دارای تجربه فروش، تبلیغات و بازاریابی از دوران کودکی در مغازه پدرش
مشاور و مدرس شرکت های پخش معتبر منطقه ای و سراسری در کشور
شرکت های پخش شامل
البرز
قاسمیران
شیرین عسل
گل پخش
گلرنگ
سراسری
به پخش
رازی
هجرت
بهستان
درمان یاب
عبیدی
کاله
سایه سمن
سینره
پگاه
هنگل
یک و یک
و ….

تماس با مدیر برنامه ها:
۰۹۰۳۴۹۹۱۱۹۴
۰۹۱۲۳۹۹۸۰۲۷
تلفن دفتر ۲۶۷۱۱۲۷۱
شماره همراه استاد علی خویه:
۰۹۱۲۲۹۹۱۶۰۸
صفحه اینستاگرام khooyeh.ir
کانال تلگرام @moyragi
تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
پیوندها
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
 تحولی نوین در پخش و بازاریابی
تحولی نوین در پخش و بازاریابی

ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺨﺶ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ را در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ، دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارﯾﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﺪاوم در ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ . در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﻬﺎ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﻮازﻣﻬﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ... ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ دارد ، ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﮐﺎری ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
در اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ روش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎزارﯾﺎب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎزارﯾﺎب آن را در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر اﭘﺮاﺗﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﭼﺎپ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، اﻧﺒﺎرداری و ﻣﺸﺘﺮی ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎرﮔﯿﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه در اﻧﺒﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت روﻧﺪ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ
ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﺨﺶ اﺳﺖ . ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ دوش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد . در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
1- ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد اﺳﺖ .
2- ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮی ﺑﺎزارﯾﺎب در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻏﺬ و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
3- ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ، وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺗﻼف زﻣﺎن اﺳﺖ .
4- ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ... را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ زودرس ﺑﺎزارﯾﺎب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ وی ﻣﯽ ﮔﺮدد .
5- از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ، اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮزﯾﻊ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
6- ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف زﻣﺎن و ﺧﻄﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
7- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮی اﻣﻮر ﺗﮑﺮاری ﻣﺜﻞ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ... ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎب در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺗﻼف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .
8- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
9- ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . از ﻃﺮﻓﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه ﻓﺸﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺑﺮای اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
10- ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﺳﺖ .

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ، دﻏﺪﻏﮥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ذﻫﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻼش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻔﺎرش دﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ اﻟﺰام را ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﮔﺮم (ﺳﻔﺎرش و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی اﻧﺮژی اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط راه دور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

راه ﮐﺎری ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن رخ داده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﺳﺮد اﮐﺜﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ در زﻣﺎن ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن رخ داده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن راﯾﺞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺠﺎی ﺣﻤﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ... ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ، ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان راﻫﮑﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاری روی آن ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارند . در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ، ﺑﺎزارﯾﺎب ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻋﻢ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ، ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ...را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪدر اداﻣﻪ ﻫﺮ دو راﻫﮑﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از رﻓﺖ و آﻣﺪ روزاﻧﻪ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻬﺎ از ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ ، در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 10 درﺻﺪی ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد . وﯾﺰﯾﺘﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﻤﺮاه وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را از ﻣﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد آن را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻃﻮل روز ﻓﻮراً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﺪ و زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ :
1- ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻟﺤﻈﻪ ای ﺳﻔﺎرﺷﺎت و درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﯾﺎب از ﺷﺮﮐﺖ ، اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎد در وﻗﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮدد .
2- ﺑﺎزارﯾﺎب اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺎﻏﺬی ﻧﺪارد ﭼﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺗﻼف زﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻏﺬ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
3- ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد ، ﭼﻮن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﺟﻮدی و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وی ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎزارﯾﺎب ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎد و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺳﻬﺎی ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
4- ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﮐﺎﻏﺬ و ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﺮاه وﯾﺰﯾﺘﻮر . اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺰﯾﺘﻮر دﯾﺮﺗﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﻮل روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
5- ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺮای وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدی در زﻣﺎن وی داﺷﺘﻪ و از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
6- ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در اﻣﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
7- ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ، زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
8- ﺳﻔﺎرﺷﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاری وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﺪد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﯿﺴﺖ ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .
9- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮزﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
10- ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
11- ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎب ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻋﻼم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ، ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .

اﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺧﻮد از ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح روﯾﻪ ﭘﺨﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮی در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ، در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .
1- ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
2- اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ، ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد .
3- از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ... را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺨﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .
1- ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
2- ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ، ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ... ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .
در اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎره در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد :
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و دﻏﺪﻏﻪ ای ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ، اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در  ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ، ﮐﺪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﻣﻔﯿﺪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮏ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان و ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای دﻓﺘﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ، ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده وﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﻃﻼﻋﺎت روی ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ارﺳﺎل دﻓﺘﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ . ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی را ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً ﺷﺎرژ ﮔﻮﺷﯽ وی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ، اﻟﺒﺘﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﻧﺪارد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ از راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

منبع : برگرفته از سایت آینده سازان 

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی